Verksamhetsberättelse 2016

                                           

Verksamhetsberättelse


Styrelsen för Uppsala nämndemannaförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelse

Ordförande Gunnar Salomonsson

Vice ordförande Lars-Olof Bäckman

Sekreterare Eva Enskär

Kassör Ella Britt Hanslöf

Ledamot Lars-Åke Nygren

Ersättare Ingrid Nyberg

Håkan Sjöblom

Revisorer

Ordinarie Margareta Swan

Jörgen Ullenhag

Ersättare Tommy Eriksson

Håkan Högström

Valberedning Rune Lundin (sammankallande)

Helena Karlsson

Matts Eriksson


Medlemmar Föreningen hade 100 medlemmar den 31 december 2016

Den styrelse som valdes vid föreningens årsmöte måndagen den 15 februari 2016 har haft 7 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Under 2016 den 15/2, 16/3, 10/6, 29/8, 17/10, 14/11, samt 16/1 2017.

Måndagen den 5/12 träffades delar av styrelsen för informella överläggningar i samband med förberedelserna för föreningens julfest.


Årsmöte hölls måndagen den 15 februari 2016. Den nyvalda styrelsen konstituerade sig i ett möte som följde omedelbart efter årsmötet.


Följande medlemsmöten och aktiviteter har arrangerats under året:


Måndagen den 15/2 2016: Efter årsmötet kåserade vår medlem Rune Lundin om sina erfarenheter från Statens haverikommission, som i sitt arbetssätt har mycket som liknar både Polisens och domstolsväsendets arbetssätt. Ett mycket uppskattat föredrag!


Måndagen den 14/3 2016: Charlotte von Essen, som precis nyligen tillträtt som verksamhetschef och lagman för Förvaltningsrätten i Uppsala, informerade om förvaltningsrätternas verksamhet samt om lagstiftningsarbetet i Regeringskansliet


Fredagen den 8/4 2016: Medlemmar i Nämndemannaföreningen gjorde ett mycket uppskattat och lärorikt studiebesök vid den Rättspsykiatriska kliniken på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Styrelsen har beslutat att erbjuda denna programpunkt på nytt redan under våren 2017.


Lördagen den 23 april 2016 kl 1200 – 1500: Styrelsen inbjöd samtliga nämndemän till Öppet Hus i Nämndemannarummet, Kungsgatan 49, Uppsala. Inbjudan var formulerad sålunda: ”Välkommen upp på en kopp kaffe och mötte företrädare för styrelsen. Det finns många frågor att diskutera. Synpunkter och idéer när det gäller framtida medlemsaktiviteter? Vad ska styrelsen framföra i kontakternas med ledningarna för Tingsrätten och Förvaltningsrätten? Varför medlemskap i Nämndemannaföreningen och Nämndemännens riksförbund? Förslag och synpunkter inför Förbundets stämma i Stockholm den 21 maj? Kanske bara sitta och mingla lite – frågeställningarna är många. Ingen föranmäla – kom som Du är!”


Bakgrunden till Inbjudan till ”Öppet Hus” står att finna i Styrelsen uppfattning att närvarofrekvensen bland under våra ordinarie medlemsmöten var sjunkande. Styrelsen beslutade därför att pröva ”nya åtgärder” i syfte att förbättra kontakytorna mellan styrelsen, medlemmarna och andra intresserade samhällsmedborgare, som var intresserade av det som hände inom Rättsväsendet. Framgången för detta försök till mobilisering ökning av antalet medlemmar måste karaktäriseras som ytterst begränsad. Förutom styrelsens ledamöter kunde närvarande medlemmar och övriga intresserade räknas på ena handens fingrar. En snabbt genomförd och något ytlig muntlig utvärdering gav emellertid vid handen att de närvarande visade stor uppskattning av programpunkten.


Måndagen den 23/5 2016: Migrationsverket, Region Mitt, informerade om aktuella frågor som rör flyktingsituationen och läget när det gällde asylsökande. Annika Eriksson, Per Adolfsson och Johnny Lundmark, alla verksamma vid Migrationsverket, Region Mitt informerade om det aktuella läget. Denna programpunkt anordnades i samverkan med Enköping-Håbo nämndemannaförening.


Måndagen den 12 september med början kl 1330: Höstens medlemsaktiviteter inleddes med en studieresa till Kriminalvårdsanstalten Norrtälje. Norrtäljeanstalten är bl.a. känd för behandlingsprogrammet för dömda sexualbrottslingar. Vi som deltog i besöket fick en relativt omfattande genomgång av detta program men också av andra behandlingsprogram som bedrivs på Anstalten. En preliminär utvärdering visade en hög uppskattning av studieresans upplägg och genomförande.


Måndagen den 26 oktober 2016: ”Det amerikanska presidentvalet och dess inverkan på den amerikanska Högsta Domstolen.” Docenten i processrätt vid Uppsala universitet, Eric Bylander, som under hösten 2015 varit ”Visiting Professor vid University av Minnesota Law School” vid universitet i Minneapolis, gästade föreningen och gav en mycket uppskattad föreläsning kring det amerikanska federala systemet för maktdelning och dess inverkan på det stundande presidentvalet. Eric Bylander har varit notarie och domare vid Uppsala tingsrätt och har starka band till Nämndemannaföreningen.


Måndagen den 26 november 2016: ”Uppsala kommuns åtgärder för integrationen av nyanlända flyktingar.” Anders Fridborg, i vanliga fall biträdande räddningschef i Uppsala, men vid denna tidpunkt enhetschef och samordnare av flyktingfrågor i Uppsala kommun, fokuserade i sin föredragning på de flyktingar som nyligen fått eller väntar på uppehållstillstånd i Sverige. Dessa flyktingar är ”färdigutredda” och väntar på beslut, eller har nyligen fått ett beslut om uppehållstillstånd. Anders Fridborg koncentrerade sig i första hand på Uppsala kommuns integrationsarbete men berörde också vad som görs för dessa grupper i allmänhet, vad kommunerna

kan göra för att underlätta integrationen av alla flyktingar som är bosatta inom kommens gränser. Anders Fridborg är numer säkerhetschef inom Uppsala kommun.


Måndagen den 5 december 2016: Nämndemannaförenings julfest gick av stapeln under sedvanligt högtidliga former med inriktning mot både kulinariska höjdpunkter och lärdomsmässiga högtidsstunder, innan vi fick tillfälle att önska varandra en God Jul och Ett Gott Nytt År: Årets julfest gästades av professorn i Kemi vid Uppsala universitet, Olle Mattson, som i sitt kåseri med rubriken ”Giftmord i några Uppsaladeckare” fäste deltagarnas uppmärksamhet på vikten av att kontrollera vad man stoppar i sig från julbordets läckerheter.


Styrelsen har också haft informella överläggningar med Tingsrättens lagman, Catarina Barketorp, kring arvoderingen av nämndemännen, inställda huvudförhandlingar samt de ombyggnadsplaner av Domstolarnas lokaler, som av allt att döma kommer att ta sin början under 2017.


Samtliga medlemsmöten har ägt rum i Tingsrättens lokaler.


Eva Enskär, Gunnar Salomonsson samt Håkan Sjöblom deltog i NRF:s förbundsstämma som hölls i Stockholm lördagen den 21 maj i Svea Hovrätts lokaler. Detta var den första förbundsstämman med anledning av de beslut om en förändrad organisation som fattades i Örebro 2015. Marika af Winklerfelt, Stockholm, omvaldes till Riksförbundets ordförande.

Slutord

Uppsala nämndemannaförening vill rikta ett uppriktigt menat tack till tingsrättens och förvaltningsrättens domare, notarier och tjänstemän som bidragit till att rollen som nämndeman uppfattats som både angelägen och trevlig.


Vi vill också rikta ett varmt tack till alla som medverkat vid medlemsmöten och vid studiebesök.

Uppsala i januari 2017

Gunnar Salomonsson              Ingrid Nyberg             Lars-Olof Bäckman

Ella Britt Hanslöf                    Lars-Åke Nygren       Eva Enskär

Håkan Sjöblom